EPC / EPN berekeningen

EPC / EPN berekeningen
De energieprestatie van een woning gaat alleen over het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting.

De energieprestatie gaat niet over het overige huishoudelijk energiegebruik zoals nodig voor koken, wassen, koelkast, en andere apparatuur. Bovendien is uitgegaan van een referentiejaar voor het buitenklimaat en een standaard bewonersgedrag. De werkelijkheid wijkt meestal sterk af van deze uitgangspunten. Daardoor zal het genormeerde berekende energiegebruik meestal niet overeenkomen met wat bewoners op hun gas- en elektriciteitsmeter aflezen. Immers ieder jaar is het buitenklimaat anders en iedere bewoner stookt anders en gaat anders om met zijn woning. Bovendien zitten er een aantal afrondingen in de norm om er voor te zorgen dat de norm nog hanteerbaar is.

De energieprestatie-eis zegt alleen iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan een woning moet voldoen. De indiener van een bouwaanvraag voor een woning mag zelf bepalen met welke maatregelen aan de eis wordt voldaan: extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie.

Een belangrijk principe van de prestatienorm is, dat ongeacht het type, de vorm, of, de grootte van de woning, dat gelijksoortige maatregelen tot min of meer de zelfde prestatie leiden. Anders uitgelegd: grote woningen of woningen met veel dak- of geveloppervlak mogen dus meer energie gebruiken om aan dezelfde prestatie-eis te voldoen dan kleine compacte woningen.
In het Bouwbesluit zijn als bepalingsmethode voor de energieprestatie (EPC) de NEN 5128 voor woningbouw en de NEN 2916 voor utiliteitsbouw aangewezen.

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. na twintig jaar nemen we afscheid van de energieprestatiecoëfficient (EPC). daarvoor in de plaats komen drie nieuwe eisen voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (Beng). Hierbij wordt er onder meer gekeken naar de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte, per jaar.

De nieuwe BENG-eisen zijn een aanscherping ten opzichte van de huidige EPC. Nederland geeft hiermee invulling aan de EPBD Recast (Energy Performance of Buildings Directive) dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2020 bijna energieneutraal moeten zijn. Dat is overgenomen in het nationale Energieakkoord. De huidige EPC-berekening is minder geschikt voor BENG. In de eerste plaats voegt de EPC alle energiemaatregelen samen tot één dimensieloos getal. Daardoor biedt deze rekenmethodiek weinig inzicht in de manier waarop de energieprestatie is behaald.

Daarnaast is het de vraag of het wel zo duurzaam en slim is om een gebouw maximaal vol te leggen met zonnepanelen, zonder eerst de energiebehoefte te beperken met isolatie (trias energetica). Zo blijkt nu al dat de minimale milieuprestatie die naar verwachting in 2018 in het Bouwbesluit op 1,0 € / m2 bvo / jaar gesteld gaat worden, lastiger haalbaar kan zijn voor energieneutrale of energieleverende woningen. Dat wordt veroorzaakt door aanvullend materiaalgebruik en een toenemende hoeveelheid aan installaties. Het dak volleggen van zonnepanelen en een gebouw volproppen met installaties is dus niet de weg die we moeten gaan op weg naar energieneutraal.

BOUWBURO rood-hart maakt gebruikt van speciaal ontwikkelde software, die de energieprestatie kan berekenen of kan controleren. Deze software genereert een heldere en controleerbare rapportage die aantoont of aan de gestelde eisen t.a.v. energieprestatie wordt voldaan.