BENG berekening

Per 1 januari 2021 zal de energie prestatie berekening, de EPC berekening en de huidige norm NEN 7120 voor het berekenen van Energieprestatie van gebouwen komen te vervallen. De nieuwe methode om energieprestaties van gebouwen te toetsen is de NTA8800.

Waar bij de EPC-berekening alles samengevoegd werd onder één uitkomst (EPC=0,4), komen er bij de BENG meerdere verschillende uitkomsten uit de berekening. Elke uitkomst kent zijn eigen toetsingseis. Waar je bij de EPC-berekening alles kon recht rekenen door meer zonnepanelen toe te passen, is dit bij de BENG niet meer mogelijk door de opsplitsing in meerdere te toetsen punten. Door deze opsplitsing in meerdere indicatoren, wordt de uitkomst beter afgestemd op het gebouw en wordt er rekening gehouden met vorm en afmeting van het gebouw.

De BENG wordt onderverdeeld in 4 indicatoren: BENG 1 t/m 3 en TO-juli. Elke Indicator heeft zijn eigen toetsingsgetal en zijn in sommige gevallen afhankelijk van elkaar.

BENG1: Energiebehoefte

Deze indicator zegt iets over hoeveel energie die er benodigd is om het behaaglijk te krijgen in het gebouw. Hoe goed is de thermische schil in staat om de warmte binnen te houden. De thermische schil bestaat niet alleen uit isolatie van de vloer, gevel en dak. Hier valt ook het type glas en de infiltratie (kierdichting) van het gebouw onder. Per 1 januari 2021 worden de Rc waardes lichtelijk verhoogd:

Vloerisolatie is minimaal 3,7 m² K/W
Gevelisolatie is minimaal 4,7 m² K/W
Dakisolatie is minimaal 6,3 m² K/W

Niet alleen het verlies van warmte via de thermische schil speelt een rol bij het energieverbruik, ook koeling kan voor een hoog energieverbruik zorgen. Oververhitting van de woning is dus ook iets om rekening mee te houden in BENG 1. BENG 1 wordt uitgedrukt in kWh/m².

BENG 2: Primair fossiel energieverbruik

Primair fossiel energieverbruik: of te wel hoeveel energie heb ik nodig van de energiemaatschappij. Je zou kunnen zeggen dat BENG 2 een uitkomst is van BENG 1 min BENG 3. Door de energievraag te verlagen in BENG 1 is er minder fossiele energie benodigd in BENG 2. Door de zelf opgewekte energie in BENG 3 te verhogen, door bijvoorbeeld zonnepanelen, zal BENG 2 ook dalen. BENG 2 wordt net zoals BENG 1 uitgedrukt in kWh/m².

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie

BENG 3 zegt iets over de hoeveelheid opgewekte energie door het gebouw zelf. Hier valt te denken aan zonnepanelen en zonneboilers. Een gebouw moet een minimaal percentage hernieuwbare energie opwekken om te voldoen aan BENG 3. BENG 3 wordt uitgedrukt in het percentage energie dat afkomstig is van de opwekkers.

Wat moet ik aanpassen om te voldoen aan TO juli?

In een vroeg stadium van het ontwerp zal voor een nieuwe woning meer aandacht besteed moeten worden aan het weren van zonlicht om oververhitting tegen te gaan. In de BENG-berekening komen straks meerdere type zonwering en ook zullen er nachtluiken worden geïntroduceerd.

De nieuwe methodiek van de NTA8800 heeft twee opnameprotocollen (ISSO 75.1 & ISSO 82.1) waarbij gegevens van een gebouw verzameld moet worden om een Energie-Index of een energielabel te kunnen bepalen. Om deze methodiek te mogen uitvoeren moet een energieadviseur aan bepaalde eisen voldoen. De richtlijnen zijn ontwikkeld om de kwaliteit van de Energie Prestatie Advisering (EPA) te waarborgen. Het is dus noodzaak voor bedrijven en/of adviseurs die nu nog EPC-berekening maken om zich te laten certificeren conform de BRL 9500 als zij in de toekomst berekeningen willen maken. De BRL 9500 biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid om zich voor zes deelgebieden te specialiseren. Zo zijn de deelgebieden onder andere verdeeld in bestaande en nieuwbouw woningen/woongebouwen en bestaande en nieuwbouw utiliteitsgebouwen.

Energielabel

Momenteel wordt de energieprestatie alleen voor een nieuw gebouw aangeduid met een EPC-waarde dat komt te vervallen. Een energielabel kan worden afgegeven bij de oplevering van een nieuw gebouw of in het geval bij bestaande bouw bij de overdracht (koop/huur). Het label dat een gebouw uiteindelijk verdiend, wordt bepaald door de BENG en TOjuli. Een energielabel wordt aangeduid met letters A++++ t/m G, waarbij energielabel A++++ het meest hoogst haalbare is op dit moment. Een energielabel heeft een geldigheid van 10 jaar na datum van afgifte, na deze 10 jaar zal een gebouw opnieuw beoordeeld moeten worden. Volgens de normering moeten alle relevante gegevens van een gebouw die invloed hebben op de energieprestatie vastgelegd worden in een rapport. Ook alle afwijkingen die tijdens een oplevering worden geconstateerd ten opzichte van het oorspronkelijke bouwplan moeten worden vastgelegd.

Het proces voor het bepalen van de energieprestatie van een gebouw wordt uitgebreider en in sommige gevallen gedetailleerder. In tegenstelling tot het maken van een EPC-berekening is met de gedetailleerde invoer meer kennis vereist over duurzame installaties met betrekking tot verwarming & koeling en het tegengaan van oververhitting. Hiervoor dient iedereen die een energieprestatieadvies wil afleveren of moet toetsen, gecertificeerd zijn conform de BRL 9500. Bedrijven en toetsende organisaties zullen tijd en financiën moeten investeren om in de toekomst de energieprestaties van gebouwen te mogen verrichten. Alle zaken die invloed hebben op de energieprestatie van een gebouw dienen te worden vastgelegd in een rapportage. Dit zorgt ervoor dat een project langer in behandeling is.

Niet alleen moet een project te worden afgemeld voor de omgevingsvergunning, ook moet elk nieuwbouwproject afgemeld worden op het moment dat het wordt opgeleverd. Bij de oplevering moet er een rapportage gemaakt worden om te kunnen bepalen welk energielabel van toepassing is. Tijdens de bouw zullen er foto’s gemaakt moeten worden van diverse onderdelen om dit vast te leggen. Later kunnen deze gegevens opgenomen worden in een dossier om aan te tonen hoe er is gebouwd. Wordt dit niet goed gedocumenteerd dan zullen deze onderdelen als forfaitair invoeren moeten worden, omdat deze niet meer te herleiden zijn. Dit heeft invloed op de hoogte van het energielabel.

Vanaf 1 januari 2021 moet er tijd en budget gereserveerd worden om een rapport op te stellen. U kan nu dus al rekening houden met een prijsverhoging ten opzichte van huidige prijzen voor bijvoorbeeld een bouwbesluittoetsing of installatieadvies. Niet alleen voor projecten die na 1 januari 2021 ingediend worden voor de omgevingsvergunning, maar ook projecten die na 1 januari 2021 opgeleverd worden, zullen er dergelijke rapportages opgesteld moeten worden.

BOUWBURO rood-hart maakt gebruikt van speciaal ontwikkelde software en een gecertificeerde partner die de BENG berekening kan opstellen, controleren, aanmelden en afschouwen.